โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน โดยนายพรเทพ เสนนันตา ผู้อํานวยการโรงเรียนนาน้อย ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม การกระจายอํานาจ ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ และหลักความคุ้มค่า เป็นแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบให้บุคลากรในโรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรู้รักสามัคคี ร่วมกันพัฒนาองค์กร ให้ยั่งยืนและเข้มแข็งดังนี้

  1. หลักนิติธรรม ได้สร้างจิตสํานึกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ กฎระเบียบ ข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในสังกัด โดยมีการยินยอม พร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาค

  1. หลักคุณธรรม ได้ปลูกฝังค่านิยมให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย เคารพในกฎ กติกา เช่น การมาปฏิบัติงานก่อน และหลังเวลาราชการ การเคารพธงชาติและกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต เป็นต้น

3. หลักความโปร่งใส ได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาตาม เว็บไซต์ www.nanoi.ac.th และสื่อ Social แก่ประชาชนที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้สะดวกเข้าใจง่าย เช่น ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

4. หลักการมีส่วนร่วม ให้โอกาสบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมทางการบริหารจัดการ ร่วมคิด ร่วมทํา และร่วมเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ในรูปของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยการให้ข้อมูลการแสดงความคิดเห็น ให้คําแนะนํา ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ เช่น การจัดทําแผนพัฒนา การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี การจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ การประชุมฝ่ายบริหารทุกสัปดาห์การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกเดือน

  1. หลักความรับผิดชอบ ได้สร้างความตระหนักแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ถึงสิทธิและหน้าที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ภารกิจ ที่มีต่อนักเรียน สังคม การกระตือรือร้นใน การแก้ปัญหาและเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการ กระทําของตนเองและส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถโดยใช้ระบบการให้รางวัลและระบบจูงใจ

  1. หลักความคุ้มค่า ได้สร้างจิตสํานึกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดในการประหยัดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมและรณรงค์ให้บุคลากร ในสังกัดมีความประหยัดใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน เช่น Paperless การประหยัดไฟฟ้า ประปา เป็นต้น