แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

โรงเรียนนาน้อย

สพม.น่าน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA 2023) ประจำปีงบประมาณ 2566

ita1
ITA-Index-Slide2
nanoi-nan-thailand

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
 1. ข้อมูลพื้นฐาน
1โครงสร้างหน่วยงานhttps://www.nanoischool.com/โครงสร้างองค์กร
2ข้อมูลผู้บริหารhttps://www.nanoischool.com/ข้อมูลผู้บริหาร
3อำนาจหน้าที่https://www.nanoischool.com/อำนาจหน้าที่
4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานhttps://www.nanoischool.com/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5ข้อมูลการติดต่อhttps://www.nanoischool.com/ข้อมูลการติดต่อ
6กฎหมายที่เกี่ยวข้องhttps://www.nanoischool.com/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. การประชาสัมพันธ์
7ข่าวประชาสัมพันธ์http://nanoi.ac.th
https://www.nanoischool.com
https://www.facebook.com/nanoifanclub
 3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8Q&A1. https://www.nanoischool.com/questions
2. https://www.facebook.com/nanoifanclub
9Social Networkhttps://www.nanoischool.com/ข้อมูลการติดต่อ
10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลhttps://www.nanoischool.com/pdpa

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริหารงาน

ข้อข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
 1. การดำเนินงาน
11แผนดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปีhttps://www.nanoischool.com/แผนปฎิบัติการ
12รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
https://www.nanoischool.com/o12-รายงานการกำกับติดตาม
13รายงานผลการดำเนินงานประจำปีhttps://www.nanoischool.com/o13-รายงานผลการดำเนินงาน
2. การปฏิบัติงาน
14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานhttps://www.nanoischool.com/o14-คู่มือการปฏิบัติงาน
3. การให้บริการ
15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการhttps://www.nanoischool.com/o15-คู่มือการให้บริการ
16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการhttps://www.nanoischool.com/o16-สถิติการให้บริการ
17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
https://www.nanoischool.com/o17-รายงานความพึงพอใจ
18E–Servicehttps://www.nanoischool.com/e-service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
1. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุhttps://www.nanoischool.com/o19-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
https://www.nanoischool.com/o20-ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน
https://www.nanoischool.com/o21-สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจำปี
https://www.nanoischool.com/o22-รายงานผลการจัดซื้อ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
 1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
23นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลhttps://www.nanoischool.com/o23-นโยบายการบริหารบุคคล
24การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลhttps://www.nanoischool.com/o24-การดำเนินการตามนโยบาย
25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลhttps://www.nanoischool.com/o25-หลักเกณฑ์การบริหาร
26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีhttps://www.nanoischool.com/o26-รายงานผลการบริหาร

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
https://www.nanoischool.com/o27-แนวปฏิบัติร้องเรียน
28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://www.nanoischool.com/ช่องทางร้องเรียน
29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปี
https://www.nanoischool.com/o29-ข้อมูลเชิงสถิติ
2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมhttps://www.nanoischool.com/o30-การเปิดโอกาส

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
 1.นโยบาย No Gift Policy
31ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่https://www.nanoischool.com/o31-ประกาศเจตนารมณ์
32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyhttps://www.nanoischool.com/o32-การสร้างวัฒนธรรม-no-gift-policy
33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyhttps://www.nanoischool.com/o33-รายงานผลตามนโยบาย-no-gift-policy
 2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีhttps://www.nanoischool.com/o34-การประเมินความเสี่ยง
35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
https://www.nanoischool.com/o35-การจัดการความเสี่ยง
 3. แผนป้องกันการทุจริต
36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีhttps://www.nanoischool.com/o36-แผนปฏิบัติการป้องกัน
37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือนhttps://www.nanoischool.com/o37-รายงานการกำกับติดตาม
38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีhttps://www.nanoischool.com/o38-รายงานผลการดำเนินการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
 1. มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
39ประมวลจริยธรรมสําหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐhttps://www.nanoischool.com/o39-ประมวลจริยธรรม
40การขับเคลื่อนจริยธรรมhttps://www.nanoischool.com/o40-การขับเคลื่อนจริยธรรม
41การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐhttps://www.nanoischool.com/o41-การประเมินจริยธรรม
ข้อข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
 2. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttps://www.nanoischool.com/o42-มาตรการส่งเสริม
43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
https://www.nanoischool.com/o43-การดำเนินการ

Information

สารสนเทศโรงเรียนนาน้อย

Nanoi Info Sys

นวัตกรรมการบริหารจัดการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา
พัสดุ โรงเรียนนาน้อย

ผลงาน รางวัล

ผลงาน รางวัลโงเรียนนาน้อย
ตามปีการศึกษา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ของครูและบุคลากรโรงเรียนนาน้อย

เอกลักษณ์โรงเรียนนาน้อย

โรงเรียนแห่งสุนทรีย์ เทคโนโลยีล้ำหน้า

ติดต่อเรา
🏫 โรงเรียนนาน้อย เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
📧 nanoischool@gmail.com
🌏 https://www.nanoi.ac.th
☎️ โทรศัพท์ : 054-789093
📠 โทรสาร : 054-789094
Facebook : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
Line Open Chat : โรงเรียนนาน้อย