🏫 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
โรงเรียนนาน้อย เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
หมายเลขโทรศัพท์ 054-789093 โทรสาร 054-789094
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000051077
รหัสกระทรวง (Onet) 1055250432
รหัส 6 หลัก 250432
รหัสเขต 00101737
รหัสโรงเรียน (smis) 55012008
E-mail : nanoischoolnan@gmail.com
Website : www.nanoi.ac.th
Facebook : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
LINE OpenChat : โรงเรียนนาน้อย

เอกลักษณ์ของโรงเรียน : โรงเรียนแห่งสุนทรีย์ เทคโนโลยีล้ำหน้า
อัตลักษณ์ของผู้เรียน : นักเรียนดี มีความสามารถ
คำขวัญ : เรียนดี วินัยดี มีมารยาทงาม
ปรัชญาโรงเรียน : วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน (ความรู้คู่คุณธรรม)
อักษรย่อ : น.น.

ค่านิยม
สร้างคุณภาพที่ดี (Standard Base) มีธรรมาภิบาล (Stable Good Governance)
บริการประทับใจ (Service Mind) นำสมัยด้วยนวัตกรรม (Smart Innovation)

วิสัยทัศน์
โรงเรียนนาน้อยเป็นโรงเรียนคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนศาสตร์พระราชา ร่วมพัฒนาสู่สังคมที่ยั่งยืน

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
2. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้มีสมรรถนะ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
4. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน
5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่สังคมที่ยั่งยืน
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ
7. พัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพ ในด้านการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

รูปเสาดินและดวงอาทิตย์

เสาดิน เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอนาน้อย ที่มีคนรู้จักทั่วประเทศเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดน่าน เสาดินที่มียอดแหลมเปรียบเสมือนสติปัญญา ที่จะเป็นเครื่องชี้แนะหรือนำพาไปสู่ความสำเร็จในชีวิต
ดวงอาทิตย์ ที่ส่องสว่างสามารถทำให้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในโลก ดวงอาทิตย์ดับความมืด สติปัญญาดับความโง่เขลา

สีประจำโรงเรียน

ดำ – เหลือง

สีดำ หมายถึง ความรัก ความสามัคคี ความกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัน
สีเหลือง หมายถึง ความสว่างแห่งปัญญา มีคุณธรรมประจำใจ