โรงเรียนนาน้อย ตั้งอยู่เลขที่ 201 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150 โทรศัพท์ 054-789093 โทรสาร 054-789094 website: www.nanoi.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2510 ผู้บริหารคนแรก นายประพันธ์ พันธุปาล ดำรงตำแหน่งเมื่อปีการศึกษา 2510 จนถึง 2520 ผู้บริหารคนปัจจุบัน นายพรเทพ เสนนันตา ดำรงตำแหน่งเมื่อปีการศึกษา 2563 ถึงปัจจุบัน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนนาน้อยตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 ในสมัยนั้นมีนายดิลก นิยมกุล เป็นศึกษาธิการอำเภอนาน้อย ร่วมกับข้าราชการทุกฝ่าย พ่อค้าประชาชนคหบดีในอำเภอนาน้อยและผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ในปีการศึกษา 2507 ได้บริจาคทุนสร้างอาคารชั้นเดียว 4 ห้องเรียน กว้าง 10 เมตร ยาว 40 เมตร มุงหลังคาด้วยสังกะสี พื้นไม้ ฝาไม้ รวมค่าอุปกรณ์และแรงงาน 32,000 บาท สร้างเสร็จ เมื่อปี 2509 เรียบร้อยสมบูรณ์ใช้เป็นอาคารชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อปีพ.ศ.2509 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 34 คน นายประพันธ์ พันธุปาล เป็นครูใหญ่ นายภูชิชย์ อาจองค์ เป็นครูประจำชั้น ทางโรงเรียนประชาบาลส่งครูมาช่วยอีก 1 คน คือ นายเกียรติพงษ์ อะทะวัน
        ในปี พ.ศ. 2512 ได้ที่ว่างเปล่าจากป่าช้าบ้านนาราบอีก 17 ไร่ 2 งาน ของปศุสัตว์อำเภอนาน้อยอีก 2 งาน รวมเป็น 18 ไร่ ต่อมาปี พ.ศ. 2515 ได้ที่ป่าช้าบ้านนาราบ เพิ่มอีก 29 ไร่ รวมเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น 47 ไร่
         ในปี พ.ศ. 2516 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 1 หลัง จำนวน 8 ห้องเรียน
         ในปี พ.ศ. 2517 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ คมช. รุ่น 11 และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเกษตร 1 หลัง อาคารอุตสาหกรรม 1 หลัง
         ในปี พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ 216 จำนวน 8 ห้องเรียน จำนวน 7,427,000 บาท
         ในปี พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ 216 เพิ่มอีก 10 ห้อง
         ในปี พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 400,000 บาท บ้านพักครู 1 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง
         ในปี พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารชั่วคราว 7 ห้องเรียน โรงฝึกงานคหกรรม-อุตสาหกรรม 1 หลัง ส้วม 18 ที่นั่ง
        ในปี พ.ศ. 2522 ( ปีงบประมาณ 2523 )โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพ.ช.) ของสำนักโครงการพิเศษ (สศศ) กรมสามัญศึกษารุ่นที่ 2 สิ้นสุดโครงการ ปี พ.ศ 2527
         ในปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้รับพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษา (ขนาดกลาง) ดีเด่นของประเทศ
         ในปี พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร แบบ cs 213 B 1 หลัง จำนวน 500,000 บาท
         ในปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล ปรับปรุง 29 (พิเศษ) 1 หลัง จำนวน 7,236,660 บาท
         ในปี พ.ศ. 2536 ได้รับอนุมัติให้ เปิดการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
         ในปี พ.ศ. 2538 โรงเรียนสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล)กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร โดยใช้งบประมาณจากกรม ฯ รวม 80,000 บาท ( แปดหมื่นบาทถ้วน )
         ในปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างหอประปา ขนาดจุน้ำได้ 300 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 10 เมตร กว้าง 4 เมตร
         วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ 2540 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนนาน้อย และพระราชทานวัสดุ ครุภัณฑ์ ทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนนาน้อย ทรงเยี่ยมราษฎรอำเภอนาน้อย,นาหมื่นและทรงปลูกต้นดอกเสี้ยวขาวเป็นที่ระลึก (ต้นไม้ประจำ จังหวัดน่าน)
         ในปี พ.ศ. 2541 โรงเรียนนาน้อยได้เข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย รองผู้อำนวยการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา (คุณพรชัย จุฑามาศ) ได้มาประสานการเข้าร่วมโครงการฯ โดยตรง (20 ก.พ. 2541)
         ในปี พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการหรินทร์ สุขสันต์ศิริกุล ปฏิบัติราชการที่โรงเรียนนาน้อย
         ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2544 วันพืชมงคล โรงเรียนนาน้อยได้รับคัดเลือกจากสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียน 1 ใน 3 โรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา ที่ได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการครั้งนี้
         ในปี พ.ศ 2546 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน
         ในปี พ.ศ. 2547 ได้ปรับปรุงอาคารฝึกงานเก่าเป็นอาคารประชุมเสี้ยวดอกขาว เพื่อให้การบริการชุมชน
         ในปี พ.ศ. 2547 ได้รับพระราชทานรางวัลโรงเรียนส่งเสริมพุทธศาสนาดีเด่น
       ในวันที่ 18 ตุลาคม 2548 โรงเรียนนาน้อยได้รับคัดเลือกจากสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเข้ารับป้ายพระราชทาน ณ โรงเรียนคลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา
         ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน
         ในปี พ.ศ. 2550 ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดศูนย์การเรียนรู้ในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาสหวิทยาการท้องถิ่น
         ในปี พ.ศ. 2551 ได้ปรับปรุงอาคารฝึกงานเป็นอาคารบริการศูนย์อินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชนขึ้น สร้างโรงรถนักเรียน บริเวณบ้านพักครูเดิมจัดทำป้าย      โรงเรียนบริเวณหน้าประตูโรงเรียน จัดสร้างอาคารเพิ่มดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียนจำนวน 1 หลัง

         ในปี พ.ศ. 2552 ได้งบประมาณสร้างห้องน้ำนักเรียนเพิ่มเติม บริเวณด้านหลังบ้านพักผู้อำนวยการโรงเรียน
         ในปี พ.ศ. 2553 จัดสร้างทางเดินเชื่อมอาคารเรียนระหว่างอาคาร 2 และอาคาร 4 คู่กับทางเดินเดิมเพื่อกันฝน สร้างเสาธงใหม่ ปรับปรุงสถานที่จอดรถยนต์ ห้องสมุดและบ้านพักผู้อำนวยการ
         ในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการรื้อถอนอาคาร 1 ปรับปรุงใต้ถุนอาคาร 4 ให้เป็นห้องประชุมเพื่อให้บริการแก่นักเรียน โดยเปิดใช้ครั้งแรกในงานวันครูประจำปีการศึกษา 2554 ปรับปรุงด้านล่างอาคาร 3 ให้เป็นห้องปฏิบัติการทางการเรียน เพื่อรองรับกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
         ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการสร้างสนามฟุตซอล ปรับปรุงอาคารเกษตร ปรับปรุงอาคาร 2 เพื่อใช้เป็นห้องเรียนของนักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ปรับปรุงห้องเสี้ยวดอกขาว ปรับปรุงระบบน้ำประปาในโรงเรียน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและขยายอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง
         ในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการต่อเติมห้องเสี้ยวดอกขาวเป็นธนาคารโรงเรียน สร้างห้องเรียนชั่วคราว (ห้องเกษตร) ต่อเติมโรงจอดรถนักเรียน จัดทำห้องน้ำนักเรียนด้านหลังของอาคารเสี้ยวดอกขาว จำนวน 8 ห้องปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และจัดทำห้องน้ำด้านหลังของอาคารอเนกประสงค์จำนวน 10 ห้อง จัดสร้างอาคารห้องเรียนพิเศษ 1 หลัง จำนวน 4 ห้องเรียน และสร้างอาคารเกษตรแบบชั้นเดียวจำนวน 1 หลัง
         ในปี พ.ศ. 2557–2558 ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงกรองน้ำ โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สร้างอาคารคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 หลัง สร้างบ้านพักของนักเรียนทุน AFS จำนวน 1 หลัง สร้างห้องน้ำครูหลังอาคาร 2 จำนวน 1 หลัง สร้างโรงจอดรถของคณะครูจำนวน 2 หลัง ต่อเติมโรงจอดรถของนักเรียน สร้างบ้านพักนักเรียนจำนวน 2 หลัง ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 4 โดยการปูกระเบื้อง ปรับปรุงอาคารเรียนอาคาร 2 โดยการเปลี่ยนหลังคาและทาสี และเริ่มก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล/55-ก.
         ในปี พ.ศ. 2559 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล/55-ก. ต่อเนื่องจากเดิม ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่นั่ง/49 ถนน และทางเดินคอนกรีต ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 2 หลัง ปรับปรุงสนามกีฬาและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นแนวรั้ว และเริ่มการก่อสร้างรั้วโรงเรียน
         ในปี พ.ศ. 2560 โรงเรียนนาน้อยได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ เรื่องการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้านโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนนาน้อย NANOI MODEL การประกวดหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับเหรียญเงิน ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัลโรงเรียนครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จาก สสวท. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
         การก่อสร้างรั้วโรงเรียนแล้วเสร็จ มีการก่อสร้างลานกิจกรรมการเรียน ก่อสร้างกำแพงกันดินไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างสนามกีฬาและสนามฟุตซอล) ก่อสร้างบันไดทางขึ้นอาคารสิริคุณากร ก่อสร้างกำแพงลายกนกขอบบันไดหน้าอาคารสิริคุณากร ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 (โครงหลังคาเหล็ก) (เพิ่มเติม) และโรงเรียนนาน้อยได้จัดทำกิจกรรม 50 ปี ก่อตั้งโรงเรียนนาน้อยร่วมร้อยใจเปิดอาคาร “สิริคุณากร” (อาคารเรียน 318 ล/55-ก.) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560

         ในปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนนาน้อยได้รับรางวัลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย มีการรื้อถอนอาคารห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว เพื่อก่อสร้างอาคารโรงอาหาร-หอประชุม แบบ 101ล./27 (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา
         ในปี พ.ศ. 2562 โรงเรียนนาน้อยก่อสร้างอาคารโรงอาหาร-หอประชุม แบบ 101ล./27 (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษาแล้วเสร็จ และได้ทำพิธีเปิดอาคาร “อาคาร 53 ปี” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
         ในปี พ.ศ. 2563 โรงเรียนได้รับผลการประเมินจาก สมศ. รอบ 4 อยู่ในระดับดีมาก โรงเรียนได้รับรางวัลระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 และได้รับเกียรติบัตรให้เป็น “องค์กรคุณธรรม” ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จังหวัดน่าน
ในปี พ.ศ. 2564 โรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ OBECQA