นายพรเทพ เสนนันตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย
เบอร์โทร : 0871877338

Email : toodesign2524@gmail.com

นายกสานติ์ วรรณภพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย
เบอร์โทร : 0979982754

Email : kasan2518f@gmail.com

นายมงคล เเดงฟู
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย
เบอร์โทร : 0869164735

Email : mongkon8@gmail.com

นางสาวกนิษฐา รัตน์น้ำหิน
หัวหน้างานวิชาการ
เบอร์โทร : 081-7248997
นางรวงทอง ธุระยศ
หัวหน้างานบุคคล
เบอร์โทร : 093-3171721
นางสาวสุพัตรา ลังกาใจ
หัวหน้างานงบประมาณ
เบอร์โทร : 089-2619385
ว่าที่ร้อยตรีมงคล หนูสา
หัวหน้างานทั่วไป
เบอร์โทร : 092-0343135
นายสิทธิชัย ศศิทัตต์
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 088-2687913