กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางแสงดาว ปัญญาวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร :

E-mail :

นางรวงทอง ธุระยศ
ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร :

E-mail :

นางสุวภา เหมภัทรสุวรรณ
ครูชำนาญการ

เบอร์โทร :

E-mail :

นางแพรวไพลิน ศศิทัตต์
ครูชำนาญการ

เบอร์โทร :

E-mail :

นายเศรษฐพงษ์ กองแก้ว
ครูอัตราจ้าง

เบอร์โทร :

E-mail :

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ว่าที่ ร.ต.กฤชณัท วินิชสุคนธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ เบอร์โทร : E-mail :
นายเรืองเดช ปันอ้าย
ครูชำนาญการพิเศษ เบอร์โทร : E-mail :
นางนันทวัน แดงฟู
ครูชำนาญการพิเศษ เบอร์โทร : E-mail :
นางอรนุช ขาลพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ เบอร์โทร : E-mail :
นางสุดาพร เหรียญพิมาย
ครูชำนาญการพิเศษ เบอร์โทร : E-mail :
นางสาวชญาภา สารเถื่อนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ เบอร์โทร : E-mail :
นางชนิดา กิติตุ้ย
ครูชำนาญการ เบอร์โทร : E-mail :