โรงเรียนนาน้อยกำหนดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ อันเนื่องมาจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน ดังนี้

ช่องทางการติดต่อ (การร้องเรียน)

🏫 โรงเรียนนาน้อย เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
📧 nanoischool@gmail.com
🌏 https://www.nanoi.ac.th
☎️ ติดต่อเราได้ที่ : 054-789093

คำชี้แจง ให้ท่านกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนด ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

 1. ช่องเรื่อง : ให้กรอกเรื่องที่ต้องการร้องเรียน
 2. ช่องเรียน : ระบุคำว่า “ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย”
 3. ช่องเลขที่บัตรประชาชน : กรอกเลขที่บัตรประชาชนของผู้ร้องเรียน
 4. ช่องชื่อ-นามสกุล : กรอก ชื่อ นามสกุล จริงของผู้ร้องเรียน
 5. ช่องรายละเอียด : ให้เขียนรายละเอียดของการร้องเรียน
 6. ช่องอีเมล : ให้กรอกอีเมลของผู้ร้องเรียน เพื่อจะได้ติดต่อกลับ หากไม่มีไม่ต้องกรอก
 7. ช่องเบอร์โทรศัพท์ : ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้
 8. ช่องที่อยู่ : กรอกที่อยู่ปัจจุบันของผู้ร้องเรียน
 9. ช่องไฟล์แนบ : หากมีเอกสารประกอบการร้องเรียน ให้คลิก Choose File แล้วแนบเอกสาร
 10. กดบันทึกที่คำว่า Submit

หมายเหตุ

 1. การร้องเรียนเมื่อกรอกข้อมูลแล้วจะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
 2. บุคลากรภายนอกสามารถแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียนและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ